W konsultacjach strategii „Europa 2020” nie powinno zabraknąć głosu polskich przedsiębiorców

Wyznaczane przez unijną strategię „Europa 2020” kierunki działań można uznać za zgodne z naszym interesem narodowym. Problemem jest jednak częściowe rozminięcie pomiędzy wytyczanymi celami a zdolnościami do ich realizowania i obranymi metodami – mówi ekspert Pracodawców RP Jacek Brzozowski.

 

Komisja Europejska prowadzi konsultacje dotyczące czteroletnich doświadczeń wynikających z realizacji strategii „Europa 2020” długookresowego programu rozwoju społeczno-gospodarczego UE. Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji, które pomogą przygotować strategię wzrostu gospodarczego dla powoli wychodzącej ze spowolnienia gospodarczego Europy. To m.in. na podstawie konsultacji Komisja Europejska przedstawi na początku 2015 r. wnioski co do dalszej realizacji całego programu.

 

Jako główny priorytet Strategii przyjęto dążenie do inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Nadrzędne cele zakładają:

  • osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75 proc.,
  • poprawę warunków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej,
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii, dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej,
  • podniesienie poziomu wykształcenia,
  • wspieranie włączenia społecznego.

 

Z perspektywy polskiej gospodarki można dostrzec pewne niepokojące zjawisko polegające na traceniu przez Unię zdolności do wprowadzania w życie ambitnych zadań stawianych w swoich strategiach, bądź też realizuje je, ale w sposób wynaturzony lub zgodny z interesem jedynie wybranych krajów. Takim przykładem jest chociażby przyjęty model zrównoważonego rozwoju.  Teoretycznie ma on odbywać się poprzez budowę gospodarki niskoemisyjnej i konkurencyjnego przemysłu, w praktyce jednak realizacja wymagań pakietu klimatyczno-energetycznego skutkuje postępującym spadkiem konkurencyjności europejskiego przemysłu.

 

Po 10 latach obecności Polski w UE nasi przedsiębiorcy dawno już przeszli od okresu romantycznego do pragmatycznego – zrozumieli, że Unia to organizacja o charakterze gospodarczym, gdzie trwa ostra walka o narodowe interesy. Istotne jest więc, aby w odbywających się konsultacjach nie zabrakło głosu polskich przedsiębiorców, organizacji otoczenia biznesu czy nawet konsumentów. Jest to tym ważniejsze, że strategii „Europa 2020” nie można traktować tylko i wyłącznie jako dokumentu studyjnego. Definiuje on bowiem mierzalne cele społeczno-gospodarcze, które stają się punktem odniesienia zarówno dla unijnych, jak i krajowych polityk.

 

Konsultacje potrwają do 31 października. Więcej informacji oraz formularz konsultacyjny online znaleźć można pod adresem:

 

http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_pl.htm