Konsekwentnie do przodu – wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r.

Bank Pocztowy zanotował wyższy o 84% zysk netto w porównaniu r/r. Znaczącą polepszył efektywność – ROE 11,2%, utrzymując równocześnie dyscyplinę kosztową.

– Minione 9 miesięcy podsumowujemy jako bardzo dobry okres dla Banku. Zanotowaliśmy wyższe o 18% dochody, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Utrzymanie dyscypliny kosztowej pozwoliło na zwiększenie efektywności, co również przyczyniło się do 34,6 mln zł zysku netto – podkreśla Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Bank Pocztowy w ciągu 9 miesięcy sprzedał kredyty konsumpcyjne o wartości 638 mln zł (wzrost o 8% r/r). Znaczący przyrost towarzyszył saldu kredytów konsumpcyjnych, które wyniosło 1,7 mld zł, wobec 1,4 mld rok wcześniej (wzrost o 22% r/r).

– Istotnym dla nas jest utrzymanie wskaźnika NPL na bezpiecznym poziomie. NPL Banku wyniósł 5,8%, wobec 7,4% dla sektora bankowego. Dodatkowo znacząco poprawiliśmy marżę odsetkową, która wyniosła 3,9% przy średniej na rynku 2,6% – dodaje Tomasz Bogus.

Trzy kwartały roku były okresem kontynuacji polityki kontroli kosztów. Wskaźnik C/I spadł o 10 p.p, co jest tempem zdecydowanie szybszym niż wartości notowane przez rynek (spadek o 2,5 p.p. w analogicznym okresie). Na koniec września br. C/I dla Banku Pocztowego wyniosło 64,9%, wobec 74,8% na koniec września 2013 r.

Saldo kredytów w segmencie detalicznym wyniosło 4,4 mld zł, wobec 4,0 mld zł rok wcześniej (przyrost o 11%). Bank Pocztowy zgodnie ze swoją nową strategią koncentrował się na sprzedaży kredytów konsumpcyjnych tj. produktów najbardziej rentownych z punktu widzenia efektywności wykorzystania kapitału, przy jednoczesnym ograniczaniu zaangażowania kredytowego w obszarze klientów instytucjonalnych. W konsekwencji saldo kredytów ogółem przyrosło w ujęciu rocznym o 6% do poziomu 5,3 mld zł.

Depozyty ogółem wzrosły o 10% do poziomu 5,6 mld zł. W segmencie detalicznym saldo depozytów przyrosło do 4,4 mld z 4,0 mld zł na koniec września 2013 r. Bank buduje stabilną bazę długoterminowych pasywów – lokaty terminowe segmentu detalicznego stanowią blisko połowę całkowitych depozytów tego obszaru oraz 38% bazy depozytowej Banku. W ujęciu rocznym przyrosły o 24%.

Bank Pocztowy utrzymywał wskaźniki miar kapitałowych i płynności na bezpiecznych poziomach. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,2%, Tier 1 9,8%.

Raport Banku Pocztowego został wybrany najlepszym raportem rocznym w kategorii „Banki i instytucje finansowe” w prestiżowym konkursie „The Best Annual report 2013”. Dodatkowo Bank Pocztowy otrzymał wyróżnienie za „Najlepsze sprawozdanie z działalności”. Zajęcie przez Bank Pocztowy pierwszego miejsca w konkursie organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków przy strategicznym partnerstwie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. to bardzo prestiżowe wyróżnienie, gdyż w poprzednich latach nagrodę zdobywały przede wszystkim duże banki giełdowe. Tym samym Bank Pocztowy udowadnia, że jego sprawozdania finansowe są zgodne z najlepszymi standardami spółek notowanych na GPW, co jest bardzo ważnym elementem rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.