Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

Wskaźnik oceny sytuacji bieżącej rośnie w rekordowym tempie. Główną przyczyną tej sytuacji jest normalizacja sytuacji większych przedsiębiorstw po ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej, jakie miały miejsce w sierpniu, a nie gwałtowna poprawa koniunktury biznesowej – wskazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

We wrześniu 2015 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 115,2 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 108,9 pkt w sierpniu. Pogorszeniu uległa natomiast prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy –spadła ona ze  126,3 pkt w poprzednim miesiącu do 122,9 pkt we wrześniu.

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z września 2015 r.

115,2

(6,3)

Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej

122,9

(3,4)

Ocena ogólna sytuacji biznesowej w perspektywie 6 miesięcy

 

 

Odpowiadając na pytanie, jak zmieniła się sytuacja biznesowa przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu w porównaniu z poprzednim miesiącem, ich przedstawiciele znacznie częściej wskazują obecnie na jej poprawę, a rzadziej na pogorszenie, niż w sierpniu. Duży wpływ na to ma fakt, iż punktem odniesienia jest w tym przypadku okres, kiedy polska gospodarka cierpiała na skutek ograniczeń w dostawach energii elektrycznej. Oznacza to, że już sam powrót do normalnego stanu rzeczy implikuje duży wzrost wartości składowych Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców. W tym kontekście nie powinno budzić zdziwienia to, że tym sektorem, który najbardziej wpłynął na poprawę wskaźnika sytuacji bieżącej, jest przemysł.

W efekcie indykator ogólnej oceny aktualnej kondycji biznesowej zwiększył się aż o 6,3 pkt, co jest rekordowym wzrostem, osiągając tym samym najwyższy poziom w 19-miesięcznej historii badania. Mając na uwadze to, że tak dobry wynik (podobnie jak słaby sierpniowy rezultat) jest w istotnej mierze skutkiem wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń, jego utrzymanie w kolejnych okresach może okazać się trudne.

Dalszemu pogorszeniu ulegają natomiast prognozy odnoszące się do przyszłej sytuacji biznesowej ankietowanych przedsiębiorstw. Firmy przemysłowe najbardziej pesymistycznie oceniają perspektywy rozwoju swojego sektora w perspektywie półrocznej. Zdaje się to potwierdzać tymczasowość radykalnej poprawy wskaźników bieżących. Szczególnie złe są wskazania przedsiębiorstw z branży wydobywczej, co jest związane w głównej mierze ze spadkiem cen surowców na światowych rynkach.

Rośnie natomiast optymizm firm transportowych oraz świadczących usługi biznesowe. Zauważalne stają się także oznaki poprawy koniunktury w branży budowlanej. W sektorze handlu detalicznego i pozostałych usług przeważają zaś neutralne oceny. W najlepszej kondycji pozostają średniej wielkości firmy, podczas gdy duże przedsiębiorstwa najczęściej obawiają się pogorszenia swojej sytuacji biznesowej.

Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej Ocena sytuacji przyszłej w perspektywie 6 miesięcy

 

wykres1

 

 

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).