Grupa Synektik dostarczy sprzęt za niemal 13 mln zł

Grupa Synektik – wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – zawarła umowy na dostawę sprzętu diagnostycznego na łączną kwotę 12,7 mln zł. Kontrakty są realizowane w oparciu o Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, w ramach którego Ministerstwo Zdrowia co roku przeznacza środki na działania profilaktyczne i zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów.

W ramach realizacji programu Synektik dostarczy do czterech ośrodków (Zakładu Medycyny Nuklearnej w Tychach, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.): Gamma kamerę SPECT-CT, rezonans magnetyczny oraz tomografy komputerowe.

„Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w czwartym kwartale podpisaliśmy kolejne kontrakty na dostawę sprzętu do diagnostyki obrazowej dla polskich ośrodków zdrowia. Warto pamiętać, że Grupa Synektik prowadzi działalność komplementarną składającą się z dostaw sprzętu do diagnostyki obrazowej, produkcji i dostawy radioznaczników do tych badań oraz rozwiązań IT dla medycyny. Synektik – ze względu na pełna ofertę i profesjonalizm – jest jednym z chętniej wybieranych na rodzimym rynku dostawców. Naszym kontrahentom zapewniamy kompleksową obsługę, zawierającą nie tylko dostarczenie sprzętu, ale także montaż na miejscu, szkolenie personelu oraz serwis. Spodziewamy się, że rok 2015 także będzie dla nas korzystny pod względem kontraktów – także tych dotyczących sprzętu diagnostycznego – zwłaszcza, że w tym roku nie zostały uruchomione wszystkie środki unijne, które przyznano polskim placówkom na ten cel, co oznacza przesunięcie wykorzystania tych dotacji na kolejne kwartały. Realizowany był jednak coroczny pakiet Ministerstwa Zdrowia w ramach budżetu Narodowego Programy Zwalczania Chorób Nowotworowych, który z pewnością zostanie uruchomiony także w przyszłym roku. Dodatkowo spodziewamy się pozytywnego wpływu pakietu onkologicznego zarówno na zamówienia w obszarze aparatury, jak i radioznaczników do przeprowadzanych badań diagnostyki obrazowej, ponieważ zostaną zniesione limity na te świadczenia. Warto zauważyć, że w przychodach spółki Synektik coraz większy udział ma sprzedaż radiofarmaceutyków. Biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnim czasie Synektik pozyskał na własność 4 radiofarmaceutyki, a w Polsce rośnie liczba placówek oraz aparatów do diagnostyki medycznej spodziewamy się, że będzie to systematycznie rosnący segment naszej działalności. Jesteśmy przekonani, że komplementarność usług, posiadanie własnych radioznaczników oraz dwóch zakładów produkcyjnych zapewni nam stabilny wzrost w kolejnych latach” – mówi Cezary Kozanecki, prezes zarządu Synektik SA.

Dodatkowo w grudniu 2014 roku Grupa Synektik otrzymała dla zakładu produkcyjnego w Warszawie pozytywną decyzję dotyczącą dorejestrowania nowego miejsca wytwarzania, produktu leczniczego IASON Efdege®. Dokument został wydany po przeprowadzonej procedurze wzajemnego uznania przed francuskim ośrodkiem referencyjnym (Agence Francaise de Securite Sanitaire des Produits de Sante). W procedurze uczestniczyły odpowiednie instytucje we wszystkich krajach (14 państw), w których Synektik ma prawo wytwarzania i dostarczania swoich radiofarmaceutyków. W związku z powyższym w dorejestrowanym warszawskim zakładzie, Iason sp. z o.o. – podmiot zależny od Synektik SA – może rozpocząć produkcję komercyjną posiadanych radiofarmaceutyków.

Analitycy Trigon DM 14 października 2014 wydali dla Synektik rekomendację „kupuj” z ceną docelową 34 zł. Kurs w dniu rekomendacji wynosił 21,5 zł. Analitycy podkreślają duży udział spółki w rynku radiofarmaceutyków (62% w 2014 roku). Perspektywa programów unijnych na zakup sprzętu medycznego oraz zmiany na rynku radiofarmaceutyków w Polsce w 2015 roku również są – według Trigon DM – szansą na wzrost dla Synektik. Zwłaszcza, że weszła w życie perspektywa unijna na lata 2014-20110 oraz programy regionalne. W związku z tym, że w 2014 roku nie ogłoszono przetargów z wykorzystaniem tych środków, należy spodziewać się intensyfikacji zamówień w tym sektorze w 2015 roku. Dodatkowo w raporcie zostały wzmiankowane prace badawcze Synektik nad własnymi radioznacznikami i współpraca z Hadasit nad radioznacznikiem kardiologicznym.

Po trzech kwartałach 2014 roku narastająco osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 48,1 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 1,97 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej w analizowanym okresie osiągnął poziom 2,65 mln zł, a EBITDA wyniosła 5,48 mln zł.

W dniu 14 października akcje Synektik SA zadebiutowały na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Do obrotu dopuszczonych zostało 8.529.129 akcji serii od A do E o wartości nominalnej 0,50 zł każda, co stanowi 100% akcji spółki. Kurs otwarcia w dniu debiutu wyniósł 22,40 zł i wzrósł o 1,8% w stosunku do ostatniego zamknięcia na rynku NewConnect. Wprowadzającym na rynek regulowany GPW był Trigon DM. Spółka nie prowadziła oferty publicznej – Synektik SA dysponuje środkami własnymi oraz pozyskanymi z emisji akcji na New Connect w grudniu 2013 roku.

Dodatkowo spółka – również w październiku 2014 roku – rozszerzyła umowę z Jagiellońskim Centrum innowacji Sp. z o.o. w Krakowie dotyczącą dostawy aparatu rezonansu magnetycznego AVANTO FIT o dostawę tomografu komputerowego SOMATOF Flash. Łączna kwota umowy opiewa na 14,4 mln zł.

Synektik – za pośrednictwem spółki zależnej Iason Sp. z o.o. – prowadzi produkcję radioznaczników (IASON Efdege i IASOflu), które są wykorzystywane w diagnostyce onkologicznej. Synektik posiada dwa zakłady produkcyjne w Kielcach i Warszawie.

Jednocześnie Synektik prowadzi badania nad nowymi, własnymi innowacyjnymi preparatami do obrazowania w medycynie nuklearnej w Centrum Badawczo-Rozwojowym na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kluczowe prace CBR koncentrują się w obszarze onkologii, kardiologii i neurologii, jak również optymalizacji technologii wytwarzania produktów.

W listopadzie 2013 roku Synektik zawarł z Hadasit Medical Research Services & Development Ltd. umowę licencji na tworzenie, używanie, rozwijanie i produkcję radiofarmaceutyków będących innowacyjnymi znacznikami do wykonywania badań diagnostycznych chorób serca w zakresie perfuzji mięśnia sercowego. Na podstawie udzielonej licencji Synektik może wytwarzać wspomniane produkty i wprowadzać je do obrotu. Udzielona przez spółkę Hadasit licencja jest licencją wyłączną, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji