Grupa ROBYG wyemitowała obligacje serii L na kwotę 60 mln zł

W dniu 29 października 2014 Grupa ROBYG dokonała emisji obligacji niezabezpieczonych serii L o wartości 60 mln zł. Spółka zamierza wprowadzić zaoferowane obligacje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu CATALYST. Ponadto w lutym spółka przydzieliła obligacje niezabezpieczone serii K1 i K2 o łącznej wartości 60 mln zł – popyt w ramach subskrypcji prywatnej znacząco przewyższył liczbę oferowanych obligacji.

Termin wykupu obligacji serii L przypada na 29 października 2018 roku, co pozwala spółce na elastyczne dopasowywanie struktury finansowania do aktualnej sytuacji rynkowej i umożliwia kontynuowanie strategii związanej m.in. z uzupełnianiem banku ziemi.

Niezmiennie notujemy duże zainteresowanie emisjami obligacji Grupy ROBYG – spółka cieszy się zaufaniem inwestorów i banków, jest też znana z terminowego lub nawet przedterminowego wykupu papierów dłużnych. Dlatego też Grupa ROBYG zdecydowała się na kolejną emisję – początkowo spółka planowała wyemitować obligacje na kwotę 40 mln zł. Jednak w rezultacie wysokiego popytu w ramach subskrypcji, przewyższającego liczbę oferowanych obligacji, Grupa ROBYG zdecydowała się zwiększyć wartość emitowanych obligacji do kwoty 60 mln zł. Atutem Grupy ROBYG jest skuteczne zarządzanie finansami – odpowiednie zapasy gotówki pozwalają na utrzymanie ciągłości działalności deweloperskiej i finalizację kolejnych inwestycji. Priorytetem Zarządu pozostaje realizacja planu inwestycyjnego – spółka przeznaczyła aż 150 mln zł na zakup kolejnych gruntów w Warszawie i Gdańsku, z czego do dyspozycji pozostało jeszcze 100 mln zł. Władze Grupy ROBYG są przekonane, że utrzymanie wysokiej płynności finansowej, dobra kontrola długu, systematyczny zakup gruntów i nowe inwestycje pozwolą na umocnienie pozycji lidera wśród deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Zarząd podtrzymuje także zamierzenia co do kontrakcji na poziomie ponad 2000 lokali w 2014 roku – powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

Rada Nadzorcza zatwierdziła politykę dywidendy dla spółki na lata 2014-2015. Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za lata 2014-2015 na poziomie 75%-80% skonsolidowanego zysku netto.

Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:

  • z zysku za 2010 rok w wysokości 0,07 zł na akcję, co stanowiło 27 % zysku ekonomicznego netto
  • z zysku za 2011 rok w wysokości 0,12 zł na akcję, co stanowiło ponad 78% zysku ekonomicznego netto
  • z zysku za 2012 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowiło niemal 31% zysku ekonomicznego netto
  • z zysku za 2013 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowi około 30% zysku ekonomicznego netto