Decyzja wojewody ws. uchwały rady powiatu wołomińskiego dotyczącej statutu szpitala

Wojewoda stwierdził nieważność uchwały rady powiatu wołomińskiego ws. zmiany statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie.   Nie uchylił natomiast uchwały określającej stanowisko rady ws. obrony życia dzieci nienarodzonych.

Wojewoda sprawuje nadzór prawny nad samorządami i ma obowiązek badać wszystkie uchwały samorządów w ramach standardowej i zawsze tej samej procedury, wynikającej z przepisów prawa (ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie województwa). Jedynym kryterium kontroli jest legalność. Wojewoda sprawdza zatem, czy dana uchwała nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów. Nie kontroluje ich celowości, gospodarności czy rzetelności. Jeżeli wojewoda stwierdzi, że zapisy uchwały są niezgodne z prawem, wydaje rozstrzygnięcie nadzorcze (stwierdzające nieważność uchwały w części lub całości), które wstrzymuje wykonanie uchwały. Na rozstrzygnięcie wojewody przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od jego doręczenia.

Nadzorowi wojewody podlegają uchwały 314 samorządów gminnych, 42 powiatów i samorządu województwa. W 2013 roku nadzorem objęto 25 tys. 565 uchwał.