Cykliczna płatność kartą jako nowa forma wsparcia

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce uruchomiło na swojej stronie internetowej  www.wioskisos.org nową formę pomocy jaką jest cykliczna płatność kartą kredytową.

Od 2008 r. Sto­wa­rzy­sze­nie SOS Wioski Dziecięce w Polsce pro­wa­dzi Klub Przy­ja­ciół SOS. Gro­ma­dzi on osoby, które prze­ka­zu­ją datki na rzecz po­trze­bu­ją­cych dzie­ci. Je­dy­nym wa­run­kiem uczest­nic­twa jest de­kla­ra­cja prze­ka­zy­wa­nia min. 30 zł co mie­siąc na konto Sto­wa­rzy­sze­nia. Jest to de­kla­ra­cja wie­lo­let­niej po­mo­cy. Tylko takie za­an­ga­żo­wa­nie umoż­li­wia sta­bil­ne pla­no­wa­nie bu­dże­tów Ro­dzin SOS i pewną przy­szłość dzie­ci.

Jak się okazuje dotychczasowe tradycyjne formy pomocy takie jak przelew na konto Stowarzyszenia, zlecenie stałe lub polecenie zapłaty nie są już atrakcyjne dla coraz młodszego grona darczyńców. Głównym celem wdrożenia cyklicznej płatności kartą jako nowej formy wsparcia Stowarzyszenia było zainteresowanie i dotarcie do osób, które na co dzień posługują się kartą w Internecie oraz wyjście naprzeciw nowym trendom na rynku. Karta to najwygodniejsza i najsprawniejsza forma płatności przez Internet. Powszechnie stosowana na świecie, powoli również w Polsce zdobywa swoich sympatyków. Dlatego od 24 czerwca Stowarzyszenie umożliwiło także takie przekazywanie cyklicznych darowizn.

Po raz pierwszy w Polsce organizacja pozarządowa oferuje darczyńcom taką możliwość pomocy. Płatność kartą to innowacyjne rozwiązanie pozyskiwania funduszy na działalność statutową i pewność jutra dla całej organizacji, a dla darczyńców o wiele łatwiejsza forma wsparcia.

W momencie wprowadzenia danych z karty do systemu dokonuje się pierwsza transakcja i jednocześnie inicjowany jest miesięczny cykl płatności. Od tego momentu wybrana przez darczyńcę kwota będzie regularnie przekazywana na konto Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Bardzo liczymy, że to proste narzędzie pozwoli na pozyskanie funduszy dla naszych podopiecznych. – mówi Renata Krzyszycha, Loyalty & Fundraising Manager Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Wszyscy Przyjaciele SOS w zamian za dobre serce otrzymują symboliczny udział w życiu Rodzin SOS. Dostają biuletyn ze zdjęciami, wiadomościami od „wioskowych” rodzin, a także imienne zaproszenie do SOS Wioski Dziecięcej.

Dzie­ci po­trze­bu­ją opie­ki co­dzien­nie. Celem Sto­wa­rzy­sze­nia SOS Wio­ski Dzie­cię­ce jest za­pew­nie­nie domu wszyst­kim po­dopiecznym, aby wy­ro­sły na szczę­śli­wych i sa­mo­dziel­nych do­ro­słych. Ważna jest re­gu­lar­na praca nad sobą. Dzie­ci wi­dząc, że ktoś wspie­ra je sys­te­ma­tycz­nie, prze­ko­nu­ją się, że sta­łość i kon­se­kwen­cja mają war­tość i po­ma­gają od­nieść suk­ces w życiu.

Aby wesprzeć Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce wystarczy wejść na stronę  www.wioskisos.org i w zakładce „Ty możesz pomóc” – „ Wspieraj regularnie” znaleźć najwygodniejszą dla siebie formę pomocy.