Badanie przeprowadzone przed Medtronic wykryło gen związany z nagłą śmiercią sercową

Nowatorskie odkrycie sprzyja zrozumieniu roli obciążeń genetycznych w nagłej śmierci sercowej i może pomóc zidentyfikować pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka.

W badaniu oceniano markery genetyczne aby określić, które z nieprawidłowości genowych mogą być związane z niebezpiecznymi zaburzeniami  rytmu serca, potencjalnie prowadzącymi do nagłej śmierci sercowej (sudden cardiac death – SCD). Pierwsze badanie DISCOVERY (Diagnostic Data Influence on Disease Management and Relation of Genetic Polymorphisms to Ventricular Tachyarrhythmia in ICD Patients) zidentyfikowało gen związany z ryzykiem SCD u chorych ze wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD), a drugie badanie, Oregon Sudden Unexpected Death Study (Oregon SUDS), potwierdziło to odkrycie w populacji ogólnej.

 

W badaniu DISCOVERY zastosowano wszczepialne kardiowertery-defibrylatory do monitorowania u pacjentów zaburzeń rytmu serca, a następnie zidentyfikowano gen związany z 50-procentowym wzrostem ryzyka arytmii zagrażającej życiu. Wyniki te zostały potwierdzone w badaniu Oregon- Sudden Unexpected Death Study (Oregon – SUDS), analizującym przyczyny nagłej śmierci sercowej w populacji ogólnej.

 

„Badania te mają kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia, dlaczego niektórzy pacjenci są narażeni na większe ryzyko nagłej śmierci sercowej, która jest jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie”- powiedział dr Sumeet Chugh, zastępca dyrektora Cedars Sinai Heart Institute, kierownik badania Oregon SUDS. „Te odkrycia coraz bardziej zbliżają nas do lepszego poznania i wyjaśnienia całej złożoności problemu nagłej śmierci sercowej i mogą, pewnego dnia, pomóc nam określić, którzy pacjenci są narażeni na to ryzyko.”

 

Pacjenci z zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu doświadczają nagłego zatrzymania pracy serca, co prowadzi do śmierci, jeśli natychmiast nie zostanie podjęta odpowiednia interwencja. Kardiowerter-defibrylator –ICD- to małe urządzenie wszczepiane pod skórę, w celu ciągłego monitorowania serca. Jeśli wykryje poważne zaburzenia rytmu o charakterze arytmii komorowej, emituje impulsy, aby przywrócić prawidłową pracę serca.

 

„Po raz pierwszy, za pomocą monitoringu ICD, został zidentyfikowany gen, a następnie potwierdzono jego związek z nagłą śmiercią sercową w populacji ogólnej” – powiedział profesor Heiner Wieneke, kierownik badania DISCOVERY, szef Oddziału Kardiologii Contilia Heart and Vessel Centre, Szpitala St Marien – Mülheim w Niemczech. „Wyniki te stanowią pierwszy krok w zgłębianiu wiedzy o sposobach zapobiegania tej chorobie i jej leczenia.” 

 

Dwuczęściowa prezentacja rozpoczęła się od przedstawienia wyników grupy 1145 pacjentów prospektywnego, wieloośrodkowego badania DISCOVERY. Badanie weryfikowało związek polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNPs, zmienność sekwencji DNA) z występowaniem arytmii komorowych u pacjentów, u których w ramach prewencji pierwotnej nagłej śmierci sercowej został wszczepiony kardiowerter-defibrylator (ICD). Dane wykazały, że gen GNAS posiada dwa SNP (c.2273C> T i c.393C> T), związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia tachyarytmii komorowych (VT), zidentyfikowanych przez kardiowerter.  

W drugiej części analizy próbki krwi pobranej od 1335 pacjentów w badaniu Oregon-SUDS zostały przebadane pod kątem obecności SNP, zidentyfikowanych w badaniu DISCOVERY. Podczas fazy walidacji, potwierdzono, że SNP c.393C> T jest związany ze zwiększonym ryzykiem nagłej śmierci sercowej w populacji ogólnej w obu modelach genetycznych: addytywnym (iloraz szans [OR] = 1,2 [1,0-1,4], p = 0,039) i recesywnym (OR = 1,5 [1,1-2,1], p = 0,01). Badanie wykazało, że SNP wiąże się ze zwiększonym o 50 procent ryzykiem nagłej śmierci sercowej. 

 

„Przedstawione dzisiaj wyniki badań potwierdzają zaangażowanie firmy Medtronic w działania zmierzające do poprawy identyfikacji osób zagrożonych nagłą śmiercią sercową i zapewnienia im właściwej, ratującej życie terapii”, powiedział dr Marshall Stanton, wiceprezes i dyrektor generalny departamentu Tachycardia in the Cardiac Rhythm and Heart Failure w firmie Medtronic. „Firma Medtronic jest otwarta na  możliwość szerszej, partnerskiej współpracy ze środowiskiem zaangażowanym w badania kliniczne, aby zgłębić i lepiej zrozumieć przyczynę ryzyka nagłej śmierci sercowej oraz poznać możliwości jej prewencji”. 

 

Informacje o badaniu DISCOVERY: Celem badania było sprawdzenie, czy 7 polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP) w 3 genach kodujących podjednostki białka G miało znaczenie predykcyjne dla tachyarytmii komorowych (VT) i nagłej śmierci sercowej (SCD). Badanie zostało przeprowadzone w 91 ośrodkach europejskich w okresie od kwietnia 2007 do czerwca 2011 roku i było sponsorowane przez firmę Medtronic.

 

Informacje o badaniu OREGON – SUDS: populacyjne badanie nagłej śmierci sercowej OREGON-SUDS, kierowane przez Laboratorium Badań nad Arytmią Cedars-Sinai Heart Institute (Los Angeles), zostało przeprowadzone w Portland. Przez ponad 12 lat zbierano szczegółowe informacje o przypadkach nagłego zatrzymania krążenia (SCA). Badano również próbki krwi w celu zidentyfikowania genetycznych i biochemicznych markerów ryzyka. Badanie jest wspierane przez National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) oraz American Heart Association.