AIG wprowadza nowe warunki umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla przedsiębiorców

Warszawa, 4 marca 2015 r. – Firma AIG Oddział w Polsce wprowadziła na rynek nowe ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania rzeczy „business.prOteCt”. Polisy zapewniają firmom bardziej kompleksową i elastyczną ochronę, która rozszerzona została na cały świat, z wyłączeniem USA i Kanady. Ubezpieczenia są dostępne dla klientów od 1 marca 2015 roku.

 

Nowa odsłona popularnego ubezpieczenia, chroniącego firmy na wypadek szkody wyrządzonej osobom lub w rzeczy, to efekt zmian rynkowych związanych z prowadzeniem biznesu oraz dążeniem do zapewnienia klientom coraz szerszej ochrony ubezpieczeniowej. Warunki ubezpieczenia „business.prOteCt”, w tym także ich zakres i wysokie limity odpowiedzialności, wprowadzone zostały przez polski oddział firmy AIG w odpowiedzi na rosnące wyzwania, które niosą ze sobą profesjonalny obrót oraz ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarczych. Modułowa konstrukcja ułatwia dostosowanie ubezpieczenia do potrzeb konkretnej firmy.

 

Kluczowe zmiany

 

Oferowana w ramach nowego ubezpieczenia OC ochrona obejmuje szerszy zakres terytorialny. W podstawowym zakresie jest to cały świat, z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych i Kanady (wcześniej tylko Polska), a w odniesieniu do OC za szkody powstałe w związku z podróżami służbowymi – również Stany Zjednoczone i Kanada. Co równie ważne, polisa „business.prOteCt” uwzględnia ochronę dla biur handlowych na całym świecie na podstawie tzw. klauzuli sprzedawców. Istotną zmianą jest także poszerzony zakres świadczeń związanych z pomocą prawną, które mają rosnący udział w kwotach wypłacanych odszkodowań. Ponadto w umowie ubezpieczenia uwzględniona została nowa definicja pracowników przedsiębiorstwa, za których uznawane będą nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale również osoby fizyczne współpracujące z ubezpieczonym na podstawie umów cywilnoprawnych, zatrudnione przez agencje pracy tymczasowej czy uczestniczące w procesie rekrutacji.

 

„Wprowadzając na rynek nowe ogólne warunki ubezpieczenia „business.prOteCt”, chcieliśmy zapewnić swoim partnerom, zarówno klientom, jak i brokerom ubezpieczeniowym, możliwie najbardziej zaawansowany produkt z zakresu tzw. OC ogólnego. Naszym celem było stworzenie rozwiązań, które prezentują nową jakość, wykraczającą ponad standard dotychczasowych warunków ubezpieczeń dla tego typu umów. Nowa odsłona naszych ubezpieczeń obejmuje spójny i szeroki zakres świadczeń, dostosowany do oczekiwań różnych grup klientów, również w odniesieniu do poziomu składki ubezpieczeniowej” – powiedział Tomasz Balcerowski, Dyrektor Działu Ubezpieczeń OC w AIG.

Zakres polisy

Przyczyny powstania szkód, za które odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca, mogą być różne, od upadku na mokrej posadzce w siedzibie firmy, poprzez niezapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom, aż po wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego dla zdrowia ludzkiego.

„Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej „business.prOteCt”, przedsiębiorca nie musi samodzielnie ponosić kosztów odszkodowań czy kosztów obrony sądowej, które mogą stanowić poważne obciążenie finansowe dla firmy, a w skrajnym przypadku – doprowadzić nawet do jej bankructwa. Warto pamiętać, że wspomniane koszty nierzadko mają formę świadczeń długoterminowych. Ochronna funkcja ubezpieczenia OC odnosi się więc także do samego poszkodowanego. Jest gwarancją, że otrzyma on rekompensatę na pokrycie swoich roszczeń, z tytułu szkód których sam doznał” – wyjaśnia Tomasz Balcerowski.

Polisa „business.prOteCt” zapewnia szeroki i elastyczny zakres ochrony, obejmujący w zakresie podstawowym między innymi:

  • OC z tytułu szkód powstałych po wykonaniu usługi, będących następstwem jej wadliwości,
  • Odpowiedzialność wzajemną (w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową kilku Ubezpieczonych),
  • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
  • OC najemcy nieruchomości,
  • OC w związku z organizacją imprez,
  • OC za szkody wyrządzone przez pojazdy, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,
  • OC za szkody wyrządzone podczas załadunku lub wyładunku,
  • OC za szkody w instalacjach podziemnych,
  • Szeroki zakres świadczeń związanych z ponoszeniem kosztów pomocy prawnej.

 

W zależności od specyfiki prowadzonej działalności, podstawowy zakres polisy  możne zostać uzupełniony o szereg wybranych ryzyk, w tym odpowiedzialność za produkt lub OC za szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego. Warunki ubezpieczeń dostosowane są do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy, z uwzględnieniem regulacji prawnych krajów, w których prowadzona jest działalność.