150 mln PLN dotacji na program Biostrateg

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach programu „BIOSTRATEG”, wspierającego prace badawczo-rozwojowe (B+R) oraz działania zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej ich wyników w obszarach środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa, w ramach pięciu zdefiniowanych obszarów strategicznych. Planowana pula środków przeznaczonych przez NCBiR w ramach I konkursu wynosi 150 mln PLN. Nabór wniosków jest jednoetapowy i trwa 60 dni od ogłoszenia rozpoczęcia konkursu w generatorze OSF.

I. BENEFICJENCI

Konsorcja naukowe składające się z co najmniej trzech jednostek organizacyjnych (w tym jednostka badawcza i przedsiębiorca).
O wsparcie mogą ubiegać się projekty w ramach następujących obszarów:

 • bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
 • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 • przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 • ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

II. TYPY PROJEKTÓW

Zgłaszane projekty powinny obejmować dwie fazy:

 • badawczo-rozwojową (faza A);
 • przygotowanie wyników badań i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce (faza B).

Łączny okres realizacji fazy badawczej i fazy przygotowań do wdrożenia może trwać maks. 36 miesięcy, realizacja samej fazy B maks. 18 miesięcy.

Rozpoczęcie projektu jest możliwe po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

III. KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • Koszty wynagrodzeń i zewnętrznych usług eksperckich;
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej i WNiP;
 • Koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą;
 • Koszty budynków i gruntów, podwykonawstwa.

IV. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Faza A:

 • Dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych dla jednostek naukowych (w tym badań podstawowych, koszty kwalifikowane badań podstawowych mogą stanowić maks. 10% wszystkich kosztów kwalifikowanych);
 • Dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych* dla przedsiębiorstw na badania przemysłowe
 • Dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych* dla przedsiębiorstw na prace rozwojowe.

Faza B:

 • Dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych (pomoc de minimis dla przedsiębiorców).

Minimalna wartość dotacji to 10 mln PLN.

*stateczna wysokość dofinansowania może być zwiększona o 15pp (w sumie nie więcej niż 80%).
W zależności od otrzymania dodatkowej premii związanej z:

 • efektywną współpracą z innym przedsiębiorcą/jednostką naukową
 • szerokiego rozpowszechniania wyników projektu poprzez (dotyczy tylko badań przemysłowych)

V. CZYNNIKI SUKCESU

 1. Wartość naukowa Projektu (innowacyjność i interdyscyplinarność rozwiązań);
 2. Udział środków własnych w całkowitym budżecie projektu (przy udziale powyżej 40% maksymalna liczba punktów);
 3. Dorobek i potencjał Wnioskodawcy;
 4. Możliwość zastosowania wyników projektu w gospodarce;
 5. Przewidywane efekty ekonomiczne i społeczne projektu.